Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Δοκιμαστική πλήρης πρόσβαση στην βάση δεδομένων Reaxys

Ο εκδοτικός οίκος Elsevier προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά δράσεων γνωριμίας και χρήσης των βάσεων δεδομένων Reaxys και Reaxys Medicinal Chemistry στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ως εκ τούτου, παρέχει ελεύθερη πρόσβαση και στις δύο βάσεις δεδομένων για διάστημα έξι μηνών από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως την 31η Μάιου 2020. Η δράση έχει κληθεί να συμμετάσχει το Ε.Μ.Π. και άλλα ιδρύματα. Ο στόχος είναι να επιτρέψει στα ελληνικά Πανεπιστήμια να δοκιμάσουν την Reaxys για μεγάλο χρονικό διάστημα αξιολογώντας την πιθανή αξία της, προκειμένου να αποφασίσουν, αν επιθυμούν τη συνδρομή στις βάσεις Reaxys και Reaxys Medicinal Chemistry
Η Reaxys παρέχει πρόσβαση σε πολλούς πόρους μέσω μιας διεπαφής χρήστη:

 • Υψηλής ποιότητας επιστημονική peer-reviewed βιβλιογραφία από ένα ευρύ φάσμα περιοδικών χημείας και συναφών επιστημών, καθώς περιλαμβάνει αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά.
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας από γραφεία χωρών της ΕΕ, των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Ν. Κορέας, της Κίνας, της Ταϊβάν, κ.α.
 • Βάσεις δεδομένων ουσιών με πληροφορίες διαθεσιμότητας και / ή πειραματικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των eMolecules, των εργαστηρίων ACD, της βάσης δεδομένων Sigma-Aldrich και της LabNetwork της WuXi AppTech.

Η Reaxys Medicinal Chemistry περιλαμβάνει:

 • Σχέδια σχέσης δομής-δραστηριότητας (Structure–activity relationship / SAR)
 • Δεδομένα από in vivo μελέτες σε ζώα
 • Δεδομένα αποτελεσματικότητας, φαρμακοκινητικής, τοξικότητας και ασφάλειας in vitro
 • Προφίλ μεταβολισμού in vitro

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν δύο διαδικτυακά σεμινάρια, στα οποία θα γίνει μια επισκόπηση των βάσεων δεδομένων Reaxys και Reaxys Medicinal Chemistry (RMC) σχετικά με τον τρόπο απόκτησης δεδομένων από τη βιβλιογραφία, τις ιδιότητες των ενώσεων, τα δεδομένα βιοδραστικότητας και χημικής αντιδραστικότητας. Στόχος είναι να παρουσιαστούν οι λειτουργίες και τα περιεχόμενα που διαφοροποιούν το Reaxys και το Reaxys Medicinal Chemistry από άλλα εργαλεία επιστημονικής έρευνας
Αναλυτικότερα η επισκόπηση θα περιλαμβάνει:

 • Eπισκόπηση χαρακτηριστικών των συστημάτων και ενοποίηση του Scopus και της Reaxys
 • Πρόσβαση σε εξαγόμενες ιδιότητες, φασματικά και πειραματικά δεδομένα
 • Σχεδιάγραμμα σύνθεσης
 • Δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης χρησιμοποιώντας το εργαλείο δημιουργίας ερωτημάτων – Reaxys
 • Βιοδραστικότητα και συνοπτικά δεδομένα μέσω του RMC heatmap για την εξαγωγή δεδομένων

Όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σεμινάριο μέσω των ακόλουθων συνδέσμων:

Σημειώνεται πως την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, ο Elsevier θα συλλέξει δεδομένα χρήσης και σχόλια για να αξιολογήσει εάν υπάρχει ενδιαφέρον από τα Πανεπιστήμια για το Reaxys. Ο Elsevier μπορεί να αποφασίσει να διακόψει την πρόσβαση και στις δύο βάσεις δεδομένων σε περίπτωση που τα στατιστικά στοιχεία χρήσης και η δέσμευση είναι χαμηλά μετά την ανωτέρω αξιολόγηση.

Για την πρόσβαση απαιτείται αναγνώριση διεύθυνσης IP του Ε.Μ.Π.