Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Δωρεά υλικού

Η Βιβλιοθήκη  αποδέχεται δωρεές εφόσον το υλικό καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα, που θεραπεύει το Ε.Μ.Π.

Σε περίπτωση που τα βιβλία είναι έως δέκα τον αριθμό και συναφή με τις θεματικές κατηγορίες που καλύπτει το Πολυτεχνείο μπορεί να τα αποδεχτεί η Βιβλιοθήκη με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει υπερβολικός αριθμός των συγκεκριμένων τίτλων σε αντίτυπα ήδη στη Βιβλιοθήκη. O δωρητής δύναται να τα φέρει απευθείας στην Βιβλιοθήκη. Κατά τη παραλαβή συμπληρώνει σχετική φόρμα και δηλώνει ότι παραχωρεί το δικαίωμα στην Βιβλιοθήκη να διαχειριστεί το υλικό της δωρεάς όπως κρίνει αυτή καλύτερα.

Για δωρεά μεγαλύτερου όγκου, αρμόδια για την αξιολόγηση της είναι η Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης (Σ.Ε.ΒΙ.). Για το σκοπό αυτό ο δωρητής είναι υποχρεωμένος να στείλει στη βιβλιοθήκη μια λίστα καταγραφής του υλικού, που να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: το όνομα του συγγραφέα,  τον τίτλο, και το έτος έκδοσης  Μετά από έλεγχο θα διαβιβαστεί με σχετική εισήγηση στην Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης η οποία θα αποφασίσει εάν θα γίνει αποδεκτή η δωρεά ή όχι. Η βιβλιοθήκη θα γνωστοποιήσει στον δωρητή την όποια απόφαση της Σ.Ε.ΒΙ.

Σε περίπτωση αποδοχής τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον δωρητή.

Γιάμαλη Αναστασία

210 772 1875