Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Πληροφορίες ορόφων

Υπηρεσίες και υλικό ανά όροφο

Ισόγειο :

Περιοδικά
Διδακτορικές διατριβές, Μεταπτυχιακές & Διπλωματικές εργασίες
Θέσεις ατομικής μελέτης
Αναγνωστήρια
Γραφεία προσωπικού
WC

1ος Όροφος :

Είσοδος (κλειδιά για lockers)
Ειδικά ντουλάπια φύλαξης (Lockers)
Εκθετήρια νεοεισερχομένων βιβλίων
Εκθετήριο ανταλλακτικής βιβλιοθήκης
Χώρος εξυπηρέτησης / Παροχής Πληροφοριών
Χώρος εξυπηρέτησης Δανεισμού
Ιστορική Βιβλιοθήκη (συλλογή κλειστής πρόσβασης)
Πληροφοριακό Υλικό (Εγκυκλοπαίδειες, Εγχειρίδια, Λεξικά)
Συλλογή βιβλίων Πολλαπλής Βιβλιογραφίας
Συλλογή Ευδόξου
2 Φωτοτυπικά μηχανήματα
2 Η/Υ για την υποβολή αιτήσεων
Αναγνωστήρια
Θέσεις ατομικής μελέτης
Γραφεία προσωπικού
WC

2ος Όροφος :

Βιβλία κύριας συλλογής
Συλλογή βιβλίων που έχουν εκδοθεί από το 1950 μέχρι το 1970
Συλλογή Θεατρικής Ομάδας
Πολιτική Βιβλιοθήκη Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ε.Μ.Π.
Συλλογή βιβλίων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Αναγνωστήρια
Αίθουσες ομαδικής μελέτης
Θέσεις ατομικής μελέτης
WC

3ος Όροφος :

Γραφείο Περιοδικών Εκδόσεων

4ος Όροφος :

Γραφεία προσωπικού

5ος Όροφος :

Ιστορική Βιβλιοθήκη (βιβλία)

6ος Όροφος :

Ιστορική Βιβλιοθήκη (περιοδικά)
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Περιοδικά που έχει σταματήσει η συνδρομή τους (το έτος 1989).