Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

FAQ Δωρεάς υλικού

Ποιος μπορεί να κάνει δωρεά υλικού στην Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ;

Δωρεά μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Τι είδους υλικό είναι αποδεκτό για δωρεά;

Το υλικό που δεχόμαστε μπορεί να είναι βιβλία, περιοδικά, χάρτες. Βασική προϋπόθεση να είναι συναφές αντικειμένου και περιεχομένου με τις θεματικές κατηγορίες που καλύπτει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς επίσης και να μην διατίθεται ήδη  στην Βιβλιοθήκη σε μεγάλο αριθμό αντιτύπων.

Συγκεκριμένα για τα περιοδικά θα πρέπει οι τίτλοι, που δίνονται ως δωρεά, να περιλαμβάνονται στις έντυπες συνδρομές, που διαθέτει η Βιβλιοθήκη.

Ποια η διαδικασία αποδοχής μιας Δωρεάς;

Όταν η δωρεά είναι έως 10 βιβλία (αριθμητικά) και συναφή με τις θεματικές κατηγορίες που καλύπτει το Πολυτεχνείο μπορεί να τα αποδεχτεί η Βιβλιοθήκη με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει υπερβολικός αριθμός των συγκεκριμένων τίτλων σε αντίτυπα ήδη στη Βιβλιοθήκη.

Όταν η δωρεά ξεπερνάει τα 10 βιβλία, θα πρέπει ο δωρητής να αποστείλει μια λίστα με τα βιβλία που επιθυμεί να δωρίσει. Στη συγκεκριμένη λίστα θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής στοιχεία για κάθε βιβλίο: Επώνυμο Συγγραφέα, Τίτλος Βιβλίου, Έτος Έκδοσης. Η λίστα αυτή θα διαβιβαστεί στη Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης (Σ.Ε.ΒΙ.), η οποία θα αποφασίσει αν θα γίνει αποδεκτή η δωρεά στο σύνολό της ή μέρος αυτής, ή αν θα απορριφθεί. Στη συνέχεια η Βιβλιοθήκη ενημερώνει τον υποψήφιο δωρητή σχετικά με την απόφαση της Σ.Ε.ΒΙ. που αφορά την αποδοχή η απόρριψη της επικείμενης δωρεάς.

Τα βιβλία που αποδέχεται η Βιβλιοθήκη ως δωρεά θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση.

Η μεταφορά της Δωρεάς στο χώρο της Βιβλιοθήκης είναι ευθύνη του Δωρητή.

Μετά την αποδοχή της Δωρεάς η Βιβλιοθήκη αποστέλλει ευχαριστήριο προς το Δωρητή με την υπογραφή του εκάστοτε Αναπληρωτή Πρύτανη αρμόδιου επί των Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.

Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει τη φυσική επεξεργασία του υλικού της δωρεάς ώστε να εισαχθεί στον ηλεκτρονικό κατάλογο και στη συλλογή της Βιβλιοθήκης.

Το Υλικό που προέρχεται από Δωρεά εντάσσεται στη συλλογή της Βιβλιοθήκης ή τοποθετείται σε ξεχωριστή περιοχή

Το υλικό μετά την επεξεργασία και την εισαγωγή στο πληροφοριακό σύστημα της βιβλιοθήκης, ταξιθετείται στην αντίστοιχη συλλογή, που ανήκει χρονολογικά. Εάν πρόκειται για υλικό πριν του 1950 εντάσσεται στην Ιστορική Βιβλιοθήκη, η συλλογή της οποίας δεν  δανείζεται.

Μετά την αποδοχή της Δωρεάς ο δωρητής συνεχίζει να έχει δικαιώματα σχετικά με τους τρόπους διάθεσής της και διαχείρισής της;

Μετά την αποδοχή της Δωρεάς η Βιβλιοθήκη έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη διάθεση και διαχείρισή της σύμφωνα με τις τρέχουσες κάθε φορά συνθήκες διατήρησης και ανάγκες κάλυψης της υπάρχουσας συλλογής.