Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Οργανόγραμμα Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Η Διεύθυνση Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία σε ιεραρχικό επίπεδο Διεύθυνσης και τελεί υπό την ευθύνη του Πρύτανη ή του εξουσιοδοτουμένου από αυτόν Αναπληρωτή Πρύτανη.
Αποστολή της είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών του Ιδρύματος, η συμβολή της στην ανάκτηση, διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό.
Η Διεύθυνση Κεντρικής Βιβλιοθήκης έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση και την ευθύνη λειτουργίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και του Παραρτήματος, τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων, τις δημόσιες σχέσεις, τον στρατηγικό και λειτουργικό προγραμματισμό, τη διαχείριση προγραμμάτων ανάπτυξης.
Από πλευράς χωρικής διάρθρωσης διακρίνονται η έδρα της (Κεντρικής) Βιβλιοθήκης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και το Παράρτημα στο ιστορικό συγκρότημα του Πολυτεχνείου της Πατησίων το οποίο στεγάζεται στη Βιβλιοθήκη – Αναγνωστήριο του κτιρίου Αβέρωφ και στη Βιβλιοθήκη – Αναγνωστήριο του κτιρίου Μπουμπουλίνας.

Ειδικότερα:

 1. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. λειτουργεί στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και στεγάζεται σε ειδικό κτίριο εμβαδού 7.000 m2 με αναγνωστήριο 600 θέσεων και διαθέτει 250.000 τόμους βιβλίων και περιοδικών.
 2. Η Βιβλιοθήκη – Αναγνωστήριο του κτιρίου Αβέρωφ επιμελείται τη φυσική και βιβλιογραφική επεξεργασία υλικού, παρέχει ενημέρωση και εκπαίδευση χρηστών, διεκπεραιώνει τους δανεισμούς, τις επιστροφές, τις κρατήσεις, τις ανανεώσεις υλικού, και πραγματοποιεί αποδελτίωση των αρχιτεκτονικών περιοδικών. Η οργάνωση του Παραρτήματος υποστηρίζεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη και η δομή του είναι όμοια και υπάγεται στη διοικητική οργάνωση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.
 3. Η Βιβλιοθήκη – Αναγνωστήριο του κτιρίου Μπουμπουλίνας διαχειρίζεται τη γκρίζα βιβλιογραφία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης χρηστών. Στο ίδιο κτίριο στεγάζεται η ειδική συλλογή «Βιβλιοθήκη Κ.Α. Δοξιάδη» όπου πραγματοποιείται η φυσική και βιβλιογραφική επεξεργασία του υλικού.

 

Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και των Γραφείων της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης είναι:

Α) Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Στήριξης:

 1. Διεκπεραιώνει τη γραμματειακή υποστήριξη της Βιβλιοθήκης και της Συγκλητικής Επιτροπής Βιβλιοθήκης, αναλαμβάνει τη σύνταξη και αποστολή εγγράφων και διαχειρίζεται τα έγγραφα ευχαριστηρίων προς τους δωρητές εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της βιβλιοθήκης και τηρεί αρχείο των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων της βιβλιοθήκης.
 2. Συντάσσει τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό της βιβλιοθήκης, μεριμνά για την προώθηση των τιμολογίων της βιβλιοθήκης προς τις Οικονομικές Υπηρεσίες, επιβλέπει, εκτελεί και ελέγχει τις παραγγελίες και την παραλαβή των τιμολογίων αναλωσίμων και υλικού και τηρεί αρχείο τιμολογίων.
 3. Καταρτίζει τον στρατηγικό και λειτουργικό προγραμματισμό της βιβλιοθήκης.

Β) Το Τμήμα Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας και Ανάπτυξης Συλλογών:

 1. Διεκπεραιώνει τις παραγγελίες υλικού του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, καθορίζει τη πολιτική αποδοχής των παραγγελιών, διαχειρίζεται τις παραγγελίες όλων των συλλογών, πραγματοποιεί την εισαγωγή τους στο συνεργατικό κατάλογο ILSaS, επιμελείται τη φυσική και βιβλιογραφική επεξεργασία του υλικού, επεξεργάζεται τις επιμέρους συλλογές, διαχειρίζεται την Ιστορική Βιβλιοθήκη και τις ειδικές συλλογές.
 2. Παρέχει ολοκληρωμένη βιβλιογραφική κάλυψη σε μαθήματα που διδάσκονται στις Σχολές του Πολυτεχνείου, πραγματοποιεί ποιοτικό έλεγχο του καταλόγου, δημιουργεί και ελέγχει τα καθιερωμένα αρχεία ονομάτων και θεμάτων, διεκπεραιώνει την προμήθεια επιστημονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, ελέγχει τις ηλεκτρονικές και έντυπες συνδρομές, οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και παρουσιάσεις των ηλεκτρονικών πηγών για τους χρήστες και το προσωπικό της βιβλιοθήκης και ενημερώνει τα τεύχη των περιοδικών στο αυτοματοποιημένο σύστημα της βιβλιοθήκης.

Βi) Γραφείο Διατήρησης Ιστορικών Συλλογών & Αρχείων ΕΜΠ
Εξυπηρετείται από προσωπικό ειδικών καθηκόντων το οποίο έχει ως έργο :

 1. Τη λειτουργία των Ιστορικών Συλλογών και Αρχείων Ε.Μ.Π. που απαρτίζονται από αρχειακό και ιστορικό υλικό του Ιδρύματος, αλλά και από σημαντικές δωρεές.
 2. Την ευθύνη της ταξινόμησης και ταξιθέτησης νέων εισερχόμενων συλλογών.
 3. Τη μέριμνα συντήρησης του υλικού.
 4. Την παροχή υπηρεσιών φωτοτύπησης, φωτογράφησης και ψηφιοποίησης για την επιστημονική κοινότητα.
 5. Τον εμπλουτισμό της συλλογής με ανάπτυξη της πολιτικής δωρεών.
 6. Το σχεδιασμό πολιτικής εμπλουτισμού όλων των ιστορικών αρχείων του Ε.Μ.Π..
 7. Την ανάπτυξη συνεργασιών με σχετικές βιβλιοθήκες του εσωτερικού αλλά και διεθνείς.

Λόγω ιδιαιτερότητας της συλλογής το προσωπικό συνεπικουρείται στο έργο του από μέλος Δ.Ε.Π. το οποίο ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου.
Ακολουθεί πολιτική πρόσκλησης δωρεών επιστημονικών και τεχνικών συλλογών και συγκέντρωσης του ιστορικής αξίας βιβλιοθηκονομικού υλικού του Ε.Μ.Π. της συντήρησής του της  καταλογογράφησης του και της παροχής υπηρεσιών φωτογράφησης και ψηφιοποίησης.

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικές συλλογές:

 1. Την Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. που αποτελεί χωρικά αναπόσπαστο αλλά διακεκριμένο Τμήμα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης που απαρτίζεται από σπάνιο αρχειακό και ιστορικό υλικό της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος.
 2. Την ειδική συλλογή υπό τον τίτλο «Βιβλιοθήκη Κ.Α. Δοξιάδη» που ανήκει στο Παράρτημα της Βιβλιοθήκης του Συγκροτήματος Πατησίων και πρόκειται για μια σημαντική δωρεά που έγινε αποδεκτή από το Ίδρυμα το Δεκέμβριο του 1998. Περιλαμβάνει τη γνωστή βιβλιοθήκη του Αθηναϊκού Κέντρου Οικιστικής, την οποία δώρισε στο Ε.Μ.Π. το Ίδρυμα Έμμας και Κωνσταντίνου Δοξιάδη.
 3. Σημαντικές επιστημονικές δωρεές από μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας αλλά και του επιστημονικού και τεχνικού χώρου εν γένει.

Γ) Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Τεχνικής Υποστήριξης

 1. Επιμελείται, διαχειρίζεται και υποστηρίζει τη λειτουργία του Ιδρυματικού Αποθετηρίου (ΙΑ), το οποίο αποτελεί την ψηφιακή συλλογή του Ε.Μ.Π. με τις διπλωματικές, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο Ίδρυμα και εμπλουτίζεται συνεχώς με δημοσιεύσεις των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας με σκοπό τη συγκέντρωση όλης της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος. Πραγματοποιείται η αυτό-αρχειοθέτηση των τεκμηρίων, όπου κάθε φοιτητής ο οποίος αποκτά δίπλωμα από το Ίδρυμα οφείλει να καταθέτει υποχρεωτικά στην Κεντρική Βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική μορφή τη διπλωματική, μεταπτυχιακή εργασία ή τη διδακτορική διατριβή και πιθανώς σχετικού συνοδευτικού υλικού. Οι προδιαγραφές του ηλεκτρονικού περιεχομένου και η διαδικασία κατάθεσης θα καθορίζονται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη. Επιπρόσθετα, υποχρεωτική είναι και η υποβολή των δημοσιεύσεων που προκύπτουν ή και συνοδεύουν
  τις μεταπτυχιακές εργασίες και τις διδακτορικές διατριβές. Όλα τα τεκμήρια στο ΙΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, τα οποία ανήκουν στο συγγραφέα, ο οποίος παραχωρεί στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. το μη αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης και διάθεσης των εργασιών τους στο Διαδίκτυο, μέσω του ΙΑ, για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, ιδιωτικούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς.
 2. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και βιβλιοθηκονομική επεξεργασία των ψηφιακών τεκμηρίων, διεκπεραιώνει και ελέγχει την παραλαβή εργασιών, διαχειρίζεται την παραμετροποίηση και συντήρηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος βιβλιοθήκης, παρέχει τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε θέματα υλικού, λογισμικού και δικτύων, παρέχει υποστήριξη δικτύου, καθώς και ανάπτυξη ιστοσελίδας και εφαρμογών διαδικτύου, πραγματοποιεί τη συντήρηση, αναβάθμιση, κ.λπ. Η/Υ και εξυπηρετητών σε λογισμικό και υλικό καθώς και των υλικοτεχνικών υποδομών εξοπλισμού και τέλος αναλαμβάνει τις παραγγελίες εξαρτημάτων, αναλωσίμων Η/Υ και Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού.

Δ) Τμήμα Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης Χρηστών

 1. Υποστηρίζει την αναζήτηση στον κατάλογο, την αναζήτηση και πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών και ψηφιοποιημένων πηγών, παρέχει αξιολόγηση υπηρεσιών και μέτρηση ικανοποίησης χρηστών, σχεδιάζει και διαχειρίζεται την ολοκλήρωση κύκλων μαθημάτων και σεμιναρίων πληροφοριακής παιδείας.
 2. Εξασφαλίζει την υποδομή για τη λειτουργία των Κέντρων Πληροφόρησης Τμημάτων Σχολών όπου θα υπάρχουν “Ενδιάμεσοι” Βιβλιοθηκονόμοι για κάθε μία από τις 9 Σχολές, σχεδιάζει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών (π.χ. υποστήριξη μελών της Ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σύνταξης βιβλιογραφιών και ευρετηρίων), διεκπεραιώνει την εγγραφή μέλους, τους δανεισμούς, τις επιστροφές, τις κρατήσεις, τις ανανεώσεις υλικού.
 3. Σχεδιάζει και επιμελείται τον κανονισμό δανεισμού της βιβλιοθήκης, φροντίζει για τη βελτίωση των υπηρεσιών δανεισμού, παρέχει εκπαίδευση προσωπικού – χρήστη στις υπηρεσίες δανεισμού, προγραμματίζει και εκτελεί το δανεισμό υλικού μεταξύ των βιβλιοθηκών, παρακολουθεί τις αιτήσεις άρθρων περιοδικών και βιβλίων των μελών της Βιβλιοθήκης του Ε.Μ.Π. και διεκπεραιώνει τις παραγγελίες μέσω της κατάλληλης εφαρμογής.