Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Κανονισμός Δανεισμού Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΕΜΠ και του Παραρτήματος Πατησίων.

Κατηγορίες και διάθεση του υλικού

Δανείζονται

 1. Μονογραφίες
 2. Διδακτορικές Διατριβές και Διπλωματικές Εργασίες (μόνο όσες δεν έχουν περιορισμούς από το συγγραφέα και την Σχολή)
 3. Τεχνικές Εκδόσεις
 4. Οπτικοακουστικό Υλικό (CD-ROMs, δισκέτες κλπ)

Δεν δανείζονται

 1. Περιοδικά
 2. Χάρτες
 3. Χειρόγραφα και αρχειακό υλικό
 4. Κυβερνητικές εκδόσεις
 5. Πληροφοριακό υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, handbooks)
 6. Microfiches-Microfilms

Συλλογές

Το υλικό διακρίνεται σε πέντε κατηγορίες (5) ως προς τη δυνατότητα δανεισμού:

 1. Συλλογή κανονικού δανεισμού. Δανείζεται προς όλες τις κατηγορίες χρηστών για δεκαπέντε (15) ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης του δανεισμού για 2 φορές. Η πολλαπλή βιβλιογραφία εντάσσεται σε αυτή την συλλογή. Επίσης, το υλικό αυτής της κατηγορίας διατίθεται μέσω της Υπηρεσίας Διαδανεισμού σε χρήστες άλλων Βιβλιοθηκών.
 2. Συλλογή ΕΥΔΟΞΟΥ. Δανείζεται προς όλους τους φοιτητές μέλη της Βιβλιοθήκης ως εξής: δύο (2) από τα διατιθέμενα στη Βιβλιοθήκη συγγράμματα, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, με δυνατότητα ανανέωσης του δανεισμού για μία (1) φορά.
 3. Συλλογή περιορισμένου δανεισμού. Περιλαμβάνει υλικό τo οποίo επιτρέπει δανεισμό μικρής διάρκειας, π.χ. τρίωρο δανεισμό, ημερήσιο δανεισμό, δανεισμό Σαββατοκύριακου, για 5 ημερολογιακές ημέρες, κ.λπ.
 4. Συλλογή μη δανειζόμενου υλικού. Περιλαμβάνει το υλικό του οποίου η χρήση επιτρέπεται μόνον μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης, π.χ. περιοδικά, πληροφοριακά βιβλία, σπάνια βιβλία, κ.λπ.
 5. Συλλογή μακροχρόνιου δανεισμού. Περιλαμβάνει το υλικό που αγοράζεται μέσω του ΕΛΚΕ (μεταπτυχιακά, προπτυχιακά, ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ.) καθώς επίσης και εξειδικευμένα βιβλία – συλλογές έντυπου ή μη υλικού που υπάρχουν σε Τομείς ή Εργαστήρια του ΕΜΠ, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Κατηγορίες χρηστών και δικαιώματα

Δικαίωμα δανεισμού και διαδανεισμού έχουν όλα τα μέλη του ΕΜΠ καθώς και οι απόφοιτοι του ΕΜΠ. Όλοι θα πρέπει να προμηθευτούν την κάρτα Βιβλιοθήκης, η οποία παρέχεται δωρεάν στα μέλη του ΕΜΠ, ενώ θα στοιχίζει 30€ ανά έτος για τους αποφοίτους του ΕΜΠ (δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη). Οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος ΕΜΠ μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών,  σύμφωνα με το ΔΕΚ 4 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 114 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4485 στο άρθρο 3 παράγραφος 3.

Φοιτητές και καθηγητές που επισκέπτονται το ΕΜΠ στο πλαίσιο προγραμμάτων διαπανεπιστημιακής συνεργασίας αποκτούν κατά το διάστημα της παραμονής τους ανάλογα δικαιώματα δανεισμού με τους φοιτητές και τους διδάσκοντες του Ιδρύματος.

Κάρτα Βιβλιοθήκης

Η κάρτα Βιβλιοθήκης είναι απαραίτητη για την χρήση των υπηρεσιών Δανεισμού και Διαδανεισμού, είτε στο χώρο της Βιβλιοθήκης είτε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης. Το δικαίωμα δανεισμού δεν μεταφέρεται σε άλλους. Ο δανεισμός γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Για την έκδοση κάρτας από μέλη του ΕΜΠ χρειάζεται:

 1. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης που γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης,
 2. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο), η οποία πιστοποιείται στη συνέχεια και ως κάρτα Βιβλιοθήκης για τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μέλη ΔΕΠ , ΕΔΙΠ , ΕΤΕΠ και Διοικητικό προσωπικό. Για την ηλεκτρονική έκδοση της κάρτας σκανάρετε την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα (πάσο) και στις δύο όψεις και αποστέλλετε αίτημα ηλεκτρονικά στην υπηρεσία «Ρωτήστε έναν βιβλιοθηκονόμο» επιλέγοντας ως Θέμα Βοήθειας: Δανεισμός.

Τα μέλη του ΕΜΠ που δεν έχουν ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) χρειάζεται να προσκομίσουν στη Βιβλιοθήκη:

 • Βεβαίωση από τον αντίστοιχο Τομέα/Σχολή ότι είναι μέλη του ΕΜΠ και να αναφέρεται η ιδιότητά τους.

Οι απόφοιτοι του ΕΜΠ (δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη), εκτός από την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, θα χρειάζεται συμπληρωματικά να:

 • Καταβάλλουν ετήσια συνδρομή μέλους 30 ευρώ εκτός των κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος ΕΜΠ μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους
  διατριβής.
 • Επιδείξουν στη Βιβλιοθήκη την αστυνομική τους ταυτότητα, το δίπλωμα ΕΜΠ και ένα λογαριασμό κοινής ωφέλειας (π.χ. ΔΕΗ).

Η έγκριση των αιτήσεων των αποφοίτων ΕΜΠ για να αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους της Βιβλιοθήκης είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της Βιβλιοθήκης, ενώ σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής ως μέλους, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει σχετική ένσταση η οποία εξετάζεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης. Με απόφαση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης μπορεί να αναπροσαρμόζεται το κόστος της συνδρομής εξωτερικών χρηστών για την εγγραφή τους ως μέλους της Βιβλιοθήκης.

Το δικαίωμα δανεισμού και διαδανεισμού σε όλα τα μέλη παραχωρείται με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Βιβλιοθήκη και την έγκριση του Προϊσταμένου της  Βιβλιοθήκης.

Η κάρτα η οποία εκδίδεται από τη Βιβλιοθήκη παραλαμβάνεται από τον χρήστη στον πάγκο Εξυπηρέτησης Δανεισμού, μετά από ενημέρωσή του μέσω e-mail.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου και e-mail καθώς επίσης και για την απώλεια της κάρτας πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το γραφείο Δανεισμού μέσω της υπηρεσίας «Ρωτήστε έναν βιβλιοθηκονόμο».

Κατηγορίες χρηστών και μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός τεκμηρίων:

 1. Διδάσκοντες ΕΜΠ: Μέλη ΔΕΠ , ΕΔΙΠ , ΕΤΕΠ, 5 τεκμήρια από τις συλλογές κανονικού δανεισμού και περιορισμένου δανεισμού, και πενήντα (50) από τη συλλογή μακροχρόνιου δανεισμού. Σύνολο δανεισμών: 55 τεκμήρια
 2. Προπτυχιακοί Φοιτητές, Σύνολο δανεισμών: 5 τεκμήρια
 3. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υ.Δ., Σύνολο δανεισμών: 5 τεκμήρια
 4. Επιστημονικοί Συνεργάτες, Σύνολο δανεισμών: 5 τεκμήρια
 5. Διοικητικό Προσωπικό, Σύνολο δανεισμών: 5 τεκμήρια
 6. Απόφοιτοι ΕΜΠ, Σύνολο δανεισμών: 2 τεκμήρια
ΣυλλογήΒιβλία κανονικού δανεισμού ή/ και Συνοδευτικό Υλικό, Πολλαπλή Βιβλιογραφία και Ηλεκτρονικό ΥλικόΒιβλία Συλλογής ΕΥΔΟΞΟΥΣυλλογή εκτεταμένου δανεισμού
Τεκμήρια5250
Περίοδος δανεισμού15 ημερολογιακές ημέρες1 μήνας3 χρόνια
Δικαίωμα ανανέωσης2 φορές1 φορά+2 χρόνια

Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός πολλαπλών αντιτύπων του ιδίου τίτλου.

ΣυλλογήΒιβλία κανονικού δανεισμού ή/ και Συνοδευτικό Υλικό, Πολλαπλή Βιβλιογραφία και Ηλεκτρονικό ΥλικόΒιβλία Συλλογής ΕΥΔΟΞΟΥ
Τεκμήρια52
Περίοδος δανεισμού15 ημερολογιακές ημέρες1 μήνας
Δικαίωμα ανανέωσης2 φορές1 φορά

Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός πολλαπλών αντιτύπων του ιδίου τίτλου.

ΣυλλογήΒιβλία κανονικού δανεισμού ή/ και Συνοδευτικό Υλικό, Πολλαπλή Βιβλιογραφία και Ηλεκτρονικό ΥλικόΒιβλία Συλλογής ΕΥΔΟΞΟΥ
Τεκμήρια52
Περίοδος δανεισμού15 ημερολογιακές ημέρες1 μήνας
Δικαίωμα ανανέωσης2 φορές1 φορά

Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός πολλαπλών αντιτύπων του ιδίου τίτλου.

ΣυλλογήΒιβλία κανονικού δανεισμού ή/ και Συνοδευτικό Υλικό, Πολλαπλή Βιβλιογραφία και Ηλεκτρονικό ΥλικόΒιβλία Συλλογής ΕΥΔΟΞΟΥ
Τεκμήρια52
Περίοδος δανεισμού15 ημερολογιακές ημέρες1 μήνας
Δικαίωμα ανανέωσης3 φορές1 φορά

Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός πολλαπλών αντιτύπων του ιδίου τίτλου.

ΣυλλογήΒιβλία κανονικού δανεισμού ή/ και Συνοδευτικό Υλικό, Πολλαπλή Βιβλιογραφία και Ηλεκτρονικό Υλικό
Τεκμήρια2
Περίοδος δανεισμού5 εργάσιμες ημέρες
Δικαίωμα ανανέωσηςΌχι

Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός πολλαπλών αντιτύπων του ιδίου τίτλου.

Οι διδάσκοντες ή χρήστες που αποδεδειγμένα ασχολούνται με την συγγραφή έργου η οποία έχει σχέση με το επιστημονικό, διδακτικό και ερευνητικό αντικείμενο του ιδρύματος εξαιρούνται, μετά από αίτησή τους στη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης, από τους κανόνες δανεισμού ως προς τον αριθμό υλικού, με ανώτατο όριο τα 8 τεκμήρια και μέγιστο χρόνο διάρκειας δανεισμού τους έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης του δανεισμένου υλικού, το συγκεκριμένο μέλος θα πρέπει να εξυπηρετήσει οποιοδήποτε άλλο μέλος της πολυτεχνειακής κοινότητας επιθυμεί να εργαστεί στο συγκεκριμένο υλικό, επιστρέφοντας το υλικό στη Βιβλιοθήκη. Αποκλείονται τα πληροφοριακά, τα περιοδικά και το υλικό της ειδικής συλλογής. Τέλος οι χρήστες οφείλουν να δωρίσουν στη Βιβλιοθήκη ένα αντίτυπο του έργου τους.

Έντυπο υλικό που δεν είναι σε καλή κατάσταση: α) δεν δανείζεται εκτός Βιβλιοθήκης και β) αποσύρεται για συντήρηση ή αντικατάσταση.

Διαχείριση Υλικού από ερευνητικά προγράμματα

Το υλικό που αγοράζεται από τον ΕΛΚΕ μέσω ερευνητικών προγραμμάτων επιστρέφεται στη Βιβλιοθήκη με τη λήξη του προγράμματος. Το υλικό δανείζεται σε μέλη ΔΕΠ που έχουν κάρτα Βιβλιοθήκης. Ο αριθμός των τεκμηρίων που μπορεί να δανειστεί το μέλος ΔΕΠ δεν πρέπει να ξεπερνά τα πενήντα (50). Η διάρκεια δανεισμού είναι τρία (3) έτη, με δικαίωμα ανανέωσης για επιπλέον δύο (2) συναπτά έτη. Ο δανειζόμενος είναι υποχρεωμένος να παρέχει το υλικό σε οποιοδήποτε μέλος της Πολυτεχνειακής κοινότητας για περιορισμένη χρήση (π.χ. για φωτοαντίγραφα). Με τη λήξη της προθεσμίας των πέντε (5) ετών, ο δανειζόμενος είναι υπεύθυνος για την άμεση και έγκαιρη επιστροφή του υλικού στην Βιβλιοθήκη, μετά από ειδοποίηση της Βιβλιοθήκης, αλλιώς του στερείται η δυνατότητα περαιτέρω δανεισμού. Τέλος, το υλικό το οποίο παραμένει στη Βιβλιοθήκη μετά την καταγραφή του για διάστημα έξι (6) μηνών χωρίς να ζητείται από τους ενδιαφερόμενους, αποτελεί αυτόματα μέρος της συλλογής κανονικού δανεισμού της βιβλιοθήκης (42η Συνεδρίαση της ΣΕΒ 27/05/2009).

Ανανεώσεις Δανεισμού

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού ανάλογα την ιδιότητά τους και την κατηγορία του υλικού που έχουν δανειστεί, μέχρι και την ημέρα της επιστροφής του, εκτός εάν υπάρχει κράτηση από άλλο χρήστη.

O χρήστης μπορεί να κάνει ανανέωση του δανεισμένου υλικού:

 1. μέσω του Λογαριασμού της Βιβλιοθήκης
 2. μέσω της υπηρεσίας «Ρωτήστε έναν βιβλιοθηκονόμο» (ώρες 08:30-14:30)
 3. τηλεφωνικά 210 772 1576 (ώρες 08:30 -19:50), 210 772 2229, 2027 (Ζωγράφου, ώρες 08:30 – 14:00), 210 772 3313 (Πατησίων, ώρες 8:30 – 18:00) ή
 4. με προσωπική παρουσία στη Βιβλιοθήκη

Δεν γίνεται ανανέωση στο εκπρόθεσμο υλικό.

Μετά τη δεύτερη ανανέωση, ο ίδιος χρήστης δεν μπορεί να δανειστεί υλικό που υπάρχει σε μοναδικό αντίτυπο πριν περάσουν 4 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα επιστροφής του.  

Κράτηση και ανάκληση

Κάθε χρήστης ο οποίος χρειάζεται υλικό που είναι ήδη δανεισμένο έχει το δικαίωμα κράτησης. Η κράτηση γίνεται:

 1. μέσω του Βιβλιογραφικού Καταλόγου ή
 2. με αίτημα στον πάγκο πληροφοριών της Βιβλιοθήκης.

Το ανώτατο όριο κρατήσεων υλικού ανά χρήστη είναι δύο (2). Στις κρατήσεις ισχύει σειρά προτεραιότητας. Το υλικό κρατείται για διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών και μετά παύει να ισχύει η κράτηση για λογαριασμό του πρώτου ενδιαφερόμενου.
Η κράτηση δανεισμένου υλικού έχει προτεραιότητα έναντι της ανανέωσης.

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης δανεισμένου υλικού αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Ο χρήστης ενημερώνεται για την ανάκληση του υλικού από το αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης. Η επιστροφή του υλικού που έχει ανακληθεί θα πρέπει να γίνεται εντός της νέας ημερομηνίας επιστροφής. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του υλικού το οποίο έχει ανακληθεί, επιβάλλονται οι ανάλογες ποινές, δηλαδή επιβάλλεται 1 βαθμός ποινής ανά ημέρα καθυστέρησης επιστροφής ανά τεκμήριο.

Στην περίπτωση που το βιβλίο έχει μεγάλη ζήτηση ή υπάρχουν ανάγκες βιβλιοθηκονομικών εργασιών, η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα διακοπής του δανεισμού ή περιορισμού του.

Σύστημα βαθμολόγησης ποινών (point system)

Κάθε εκπρόθεσμη επιστροφή επιφέρει βαθμούς ποινής ανάλογους με τις ημέρες καθυστέρησης και το πλήθος των τεκμηρίων με τη μορφή συστήματος βαθμολόγησης (point system), δηλαδή επιβάλλεται 1 βαθμός ποινής ανά ημέρα καθυστέρησης επιστροφής ανά τεκμήριο. Το δικαίωμα δανεισμού διακόπτεται όταν το σύνολο των βαθμών ποινής ξεπεράσει  τους 30.   Στην περίπτωση αυτή η αναστολή του δικαιώματος δανεισμού είναι ένας (1) μήνας ή πολλαπλάσιο αυτού ανά 30 βαθμούς ποινής. Επίσης καταγράφεται το τυχόν υπόλοιπο των βαθμών ποινής με βάση το οποίο συνεχίζεται η καταμέτρηση αυτών.

Υπενθύμιση επιστροφής δανεισμένου υλικού

Υπενθύμιση επιστροφής δανεισμένου υλικού μέσω e-mail για όλες τις κατηγορίες χρηστών γίνεται μία ημέρα πριν και μία μέρα μετά από τη λήξη του δανεισμού.

Καθυστέρηση επιστροφής υλικού

Στην περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής δανεισμένου υλικού, η Βιβλιοθήκη στέλνει γράμμα υπενθύμισης μετά την πάροδο μιας εβδομάδας από τη λήξη της περιόδου δανεισμού χωρίς καμία ειδοποίηση από τον ενδιαφερόμενο. Αδυναμία λήψης της ειδοποίησης αυτής δεν επηρεάζει τη συνέχιση της διαδικασίας επιβολής ποινών.

Για όλους τους χρήστες υπάρχει περίοδος χάριτος για την έκπτωση του δικαιώματος δανεισμού, η οποία ισχύει για ένα (1) μήνα και για τις εξής αιτιολογίες:

 1. Αποδεδειγμένη απουσία από τον τόπο σπουδών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός.
 2. Αποδεδειγμένη ασθένεια.
 3. Απώλεια του υλικού, οπότε και γίνεται αντικατάστασή του με έξοδα του χρήστη.

Είναι προφανές ότι εφόσον δεν τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα, ο χρήστης εξακολουθεί να μην έχει δικαίωμα δανεισμού.

Η συστηματική και μακροχρόνια καθυστέρηση υλικού της Βιβλιοθήκης από οποιονδήποτε χρήστη επιφέρει προσωρινή αναστολή του δικαιώματος δανεισμού για ένα (1) εξάμηνο.

Απώλεια υλικού

Ο χρήστης που χάνει ή επιστρέφει δανεισμένο υλικό σε κακή κατάσταση, θα πρέπει να ενημερώσει το γραφείο Δανεισμού και οφείλει να το αντικαταστήσει. Σε περίπτωση που το υλικό δεν υπάρχει στο εμπόριο, οφείλει να το αντικαταστήσει με βιβλίο της ίδιας τρέχουσας αξίας και του ιδίου θέματος το οποίο θα προτείνεται από το Γραφείο Παραγγελιών της Βιβλιοθήκης τηλ. 2107721473 (Ζωγράφου), 2107723717 (Πατησίων).

Νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων

Σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, κανείς δεν πρέπει χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης κατά τρόπο που να παραβαίνει το νόμο και όπως αυτός τροποποιείται (φωτοαντίγραφα, αντιγραφή cd-roms και software κ.λ.π.).

Επίσης η χρήση συγγραμμάτων τα οποία δανείζονται οι χρήστες από τις βιβλιοθήκες υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων (ν. 2121/93, όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί, ιδίως με το άρθρο 14 του ν. 3049/2002, το άρθρο 81 του ν. 3057/2002 και το άρθρο 46 ν. 3905/2010). Τα τεκμήρια παρέχονται για προσωπική μελέτη. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.

Αποχώρηση και βεβαίωση μη οφειλής

Οι τελειόφοιτοι για να πάρουν το πτυχίο τους καθώς επίσης και οι φοιτητές από Erasmus ή άλλα  προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών οφείλουν να τακτοποιήσουν κάθε εκκρεμότητα που τυχόν υπάρχει (επιστροφή ή αντικατάσταση υλικού) απέναντι στη Βιβλιοθήκη.

Οι χρήστες που τελειώνουν οποιαδήποτε εξαρτημένη σχέση εργασίας με το ίδρυμα ή αποχωρούν οικειοθελώς οφείλουν να τακτοποιήσουν κάθε εκκρεμότητα που τυχόν υπάρχει (επιστροφή ή αντικατάσταση υλικού) απέναντι στη Βιβλιοθήκη.

Σε κάθε περίπτωση, ελέγχεται η δανειστική τους κατάσταση και παρέχεται η ειδική Βεβαίωση της Βιβλιοθήκης.

Μέλη ΔΕΠ, Ε.Δ.Ι.Π , Ε.Τ.Ε.Π και μέλη διοικητικού προσωπικού που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, διατηρούν, τιμής ένεκεν, τα προνόμια δανεισμού και την κάρτα Βιβλιοθήκης. Όταν αποχωρούν λόγω παραίτησης, μετάταξης σε άλλο ΑΕΙ ή λήξης της σύμβασής τους, χάνουν τα δικαιώματα δανεισμού που είχαν ως υπάλληλοι του ΕΜΠ.