Κομίζω Γλαύκας εις Αθήνας.

Οδηγίες για την επιλογή, εισαγωγή λέξεων-κλειδιών

Σκοπός των λέξεων-κλειδιών είναι να προσδιορίζουν το περιεχόμενο της εργασίας και να βελτιώνουν την ηλεκτρονική αναζήτηση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές, σαφείς και συγκεκριμένες και με γνώμονα να ανταποκρίνονται στην όποια πιθανή αναζήτηση από τους χρήστες του Ιδρυματικού Αποθετηρίου. Αναρωτηθείτε για παράδειγμα, πως θα έψαχνε κάποιος για να εντοπίσει μία εργασία με αντικείμενο την Αιολική ενέργεια;

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα πρέπει να ακολουθούνται ορισμένες κοινές πολιτικές:

  • Οι λέξεις-κλειδιά πρέπει να εισάγονται στον πληθυντικό αριθμό (π.χ. Ανεμογεννήτριες και όχι Ανεμογεννήτρια), εκτός και εάν πρόκειται για αφηρημένες έννοιες για τις οποίες ενδείκνυται η χρήση του ενικού αριθμού (π.χ. Ηθική). Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται ενδεικτικά παραδείγματα για τη χρήση του ενικού και πληθυντικού αριθμού.
Κατηγορία Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός
Ιδιότητες υλικών Ειδική περίπτωση (π.χ. Αγωγιμότητα μετάλλων) Γενικά (π.χ. Ιδιότητες μετάλλων)
Αντικείμενα, γεγονότα, αντικείμενα με ειδικό σκοπό Π.χ. Οχήματα, Λιπαντικά, Νευρωνικά δίκτυα, Ελεγχόμενα φορτία
Διεργασίες, κύρια ονόματα, επιστημονικά πεδία, θεματικές περιοχές Π.χ. Μοντελοποίηση, Λίπανση, Γη, Δίκαιο, Μηχανική

 

  • Οι λέξεις-κλειδιά πρέπει να αποδίδονται στην ονομαστική πτώση (π.χ. Πλοία και όχι Πλοίων).
  • Οι ασαφείς ή οι γενικές και αυτονόητες λέξεις-κλειδιά (π.χ. Σχεδιασμός) πρέπει να αποφεύγονται.
  • Φράσεις και όχι λέξεις-κλειδιά μπορεί να χρησιμοποιηθούν όπου είναι απαραίτητο προκειμένου να αποδοθεί το νόημα καλύτερα (π.χ. Υπολογιστική ρευστομηχανική και όχι Υπολογιστική, Ρευστομηχανική, ή Ψηφιακές απεικονίσεις και όχι Ψηφιακές, Απεικονίσεις).
  • Οι συντομογραφίες ενδείκνυται να χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι ευρέως καθιερωμένες για ένα γνωστικό αντικείμενο (π.χ. GIS για τη φράση Geographical Information Systems. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο παράδειγμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν  και η συντομογραφία και η φράση, σε χωριστά πεδία).
  • Σημειώνεται ότι πρέπει να εισάγονται, σε διαφορετικό πεδίο η κάθε μία, τουλάχιστον 5 ελληνικές και 5 αγγλικές λέξεις-κλειδιά για την κάθε εργασία.